[Video] Hướng Dẫn PowerPoint Tương Tác (VBA)

1. Bật tính năng Developer trong PowerPoint 2007

2. Tạo thư mục cho bài giảng điện tử (PowerPoint)

3. Chỉnh sửa lệnh VBA nếu sai sót

4. Chèn video vào PowerPoint

5. Chèn Flash vào PowerPoint

6. Sử dụng TextBox để ghi thông tin dạy học

This entry was posted in Công cụ PowerPoint. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s