[Research] Nghiên cứu tương quan ICT với môi trường lớp học

Chủ đề nghiên cứu: Vai trò & khả năng đáp ứng của ICT trong môi trường dạy học.

Câu hỏi nghiên cứu:
1. Tổng quan về ICT ?
2. Môi trường học tập là thế nào?
3. ICT _ môi trường lớp học: thể hiện tương quan nào? (thành tố của môi trường, hay chỉ là công cụ hỗ trợ, hoặc tạo ra môi trường ảo (Virtual Environment) …
4. ICT định hướng học tập, dạy học – hay Giáo dục định hướng ICT _ Tương quan này như thế nào?

Trong nghiên cứu tổng hợp của Oulu, 2003 _ ICT được xem xét ở các khía cạnh sau:

  1. ICT như là đối tượng vật lý thuộc môi trường học tập (ICT as a physical object)
  2. ICT được xem là công cụ dạy và học (ICT as an instrument)
  3. ICT là tạo dựng nền tảng trong tiến trình dạy học (ICT as a new platform)
  4. Và vai trò ICT được xem như môi trường học tập ảo _ mà tiến trình học được diễn ra trên nó với sự hỗ trợ của nhiều công nghệ mới _ nhất là tính hướng đến cộng tác trong dạy & học (ICT as a virtual space)

ĐỊNH HƯỚNG:  Do đó việc đưa ra các tiêu chí nhận định vai trò của ICT cụ thể như thế nào trong môi trường dạy học là điều cần thiết _ Có được như vậy mới có thể khai thác sử dụng, đánh giá chính xác được phần mềm ICT như PowerPoint chẳng hạn … trong dạy học tích cực & hiệu quả.

(định hướng này tiếp tục cập nhật)

Tài liệu tham khảo
1. Learning Environment (4 books)
2. ICT as Learning & Teaching Tools
3. Digital Bloom’s Taxonomy Revisted
4. The New Educational Technologies and Learning
5. Models of Learning: Conversation as Learning Model, Experiential Learning Model, …
6. Wiki: History of Virtual Learning Environemt
7. The Paradigm of e-Education _ Oulu 2003

Advertisements
This entry was posted in Công cụ ICT dạy học. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s